Beneficis Fiscals

Beneficis Fiscals

La reforma fiscal de l'any 2017 millora els avantatges tant per a persones fisíques (IRPF) com per a persones jurídiques (Impost sobre Societats) que fan donacions a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública, com és el cas de Camerata XXI Fundació Privada.

D'aquesta manera es pretén afavorir les noves donacions i l'increment de les aportacions dels actuals donants.

Persones físiques

Les persones físiques que col·laboren amb Camerata XXI Fundació Privada (entitat acollida a la Llei 49/2002) es poden beneficiar de fins el 75% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 150€ de la seva donació (aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant).

A més, a les quantitats que excedeixin els primers 150€, els donants podran aplicar una deducció del 30%, o bé d’un 35% si compleixen el requisit de recurrència:

IRPF

Fins a 150€

Resta de l’import 

Recurrent*

Deducció 75% 30% 35%
Total deducció 75% 30% 35%

*Si és el 3r any en què col·labores amb una cantitat igual o superior. 

Persones jurídiques (organitzacions)

Amb relació a les donacions de persones jurídiques (empreses, entitats, etc.), la reforma fiscal no varia el percentatge de deducció del 35% en l’impost sobre societats, però s'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació:

Impost sobre Societats

Deducció

 Donacions puntuals  35%
 Donacions pluriennals*  40%
 Límit de deducció de la base liquidable  10%

*A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinó que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.