Beneficis Fiscals

La reforma fiscal de l'any 2014 millora els avantatges tant per a persones fisíques (IRPF) com per a persones jurídiques (Impost sobre Societats) que fan donacions a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública, com és el cas de Fundesplai - Fundació Catalana de l'Esplai.

D'aquesta manera es pretén afavorir les noves donacions i l'increment de les aportacions dels actuals donants [1].

 

Persones físiques

Les persones físiques que col·laboren amb la Fundació Catalana de l’Esplai (entitat acollida a la Llei 49/2002) es poden beneficiar de fins el 90% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 150€ de la seva donació (aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant).

A més, els donants podran aplicar una deducció del 50% a les quantitats que excedeixin els primers 150€ donats si compleixen el requisit de recurrència*1, o bé d’un 45% de forma general:

IRPF

Fins a 150€

Resta de l’import donat

Resta de l’import/Donatius 
Recurrents
 *1

Part estatal 75% 30% 35%
Part catalana*2 15%
Total 2017 90% 45% 50%
 

*1 Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat pel declarat, donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’aquesta entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior (Artículo 19, Ley 49/2002, Capítulo II Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones).

*2 La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) també està inscrita al registre d’entitats de Foment de la Llengua Catalana. Les donacions efectuades a aquestes entitats donen dret a una deducció en l’IRPF del 15%, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica[2].

 

Persones jurídiques (organitzacions)

Amb relació a les donacions de persones jurídiques (empreses, entitats, etc.), la reforma fiscal no varia el percentatge de deducció del 35% en l’impost sobre societats, però s'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació:

 

 

Impost sobre Societats

 

Exercici 2017

 Donacions puntuals  35%
 Donacions pluriennals*1  40%
 Límit de deducció de la base liquidable  10%
 

 

*1 Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat pel declarat, donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’aquesta entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior (Artículo 20, Ley 49/2002, Capítulo II Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones).

 

Aquests imports deduïbles segueixen limitats a un 10% de la base imposable de l'Impost sobre Societats de la persona jurídica donant.

A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinó que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.